• Pełnomocnictwa:

  Jeśli emitent dopuścił możliwość ustanawiania pełnomocnictw w aplikacji KDPW eVoting w ramach danego WZ, użytkownik, który zarejestrował swoje uprawnienia, ma możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu. Ustanawiając pełnomocnictwo użytkownik ma możliwość wskazania na jaką liczbę akcji pełnomocnictwo jest ustanawiane. Możliwe jest wskazanie tylko części uprawnień oraz ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnictwa. Dodatkowo, ustanawiając pełnomocnictwo możliwe jest wskazanie czy pełnomocnictwo zawiera prawo substytucji, tj. możliwości ustanawiania dalszych pełnomocnictw.

  Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa w aplikacji jest możliwe do terminu wskazanego przez emitenta w treści rejestracji walnego zgromadzenia. Informacja dotycząca możliwości ustanawiania pełnomocnictw w aplikacji oraz ostatecznego terminu, w którym możliwe jest ustanawianie oraz odwoływanie pełnomocnictw dostępna jest w sekcji „Szczegóły” w ramach obsługi WZ. Aplikacja weryfikuje, czy termin nie został przekroczony i ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa jest nadal możliwe. Jeśli emitent nie wskazał ostatecznego terminu, przyjmuje się, że jest nim dzień kalendarzowy poprzedzający walne zgromadzenie. W przypadku odwołania pełnomocnictwa głosy z niego oddane zostają anulowane, a uprawnienia z pełnomocnictwa powracają do użytkownika, który odwołał pełnomocnictwo.

  O ustanowieniu bądź odwołaniu pełnomocnictwa osoba wskazana jako pełnomocnik informowana jest z wykorzystaniem wiadomości mailowej, zawierającej kod autoryzujący dedykowany dla pełnomocnika. Pełnomocnik, który zarejestrował uprawnienia z pełnomocnictwa w aplikacji KDPW eVoting ma dostęp do analogicznych funkcji aplikacji, jak w przypadku uprawnionego z akcji.

  W przypadku pełnomocnictw ustanowionych dla osoby fizycznej w ramach udostępnionego systemu, Pełnomocnik automatycznie uzyskuje uprawnienia wynikające z treści pełnomocnictwa. Oznacza to, że dane o przekazaniu uprawnienia są zarejestrowane w rejestrze blockchain wraz z momentem ustanowienia pełnomocnictwa, a ich potwierdzenie realizowane jest na zasadach zgodnych z potwierdzaniem uprawnień akcjonariusza. W przypadku, gdy rejestrowane są uprawnienia akcjonariusza osoby prawnej oraz gdy pełnomocnictwo/a zostało ustanowione poza aplikacją, użytkownik może samodzielnie ustanowić pełnomocnictwo w aplikacji, przy czym wymagane jest, aby taki użytkownik załączył dowód/dokument ustanowienia pełnomocnictw/a na swoją rzecz. Funkcjonalność ma zastosowanie, jeśli uprawnionym jest osoba prawna w imieniu której działa reprezentant/pełnomocnik oraz gdy ustanowienie pełnomocnictwa odbyło się poza aplikacją.

  W przypadku negatywnej weryfikacji ustanowionego pełnomocnictwa, emitent ma możliwość odrzucenia pełnomocnictwa. Odrzucenie pełnomocnictwa skutkuje unieważnieniem pełnomocnictwa oraz jednoczesnym anulowaniem już zarejestrowanych z danego pełnomocnictwa głosów. Odrzucenie pełnomocnictwa przywraca stan sprzed jego udzielenia, tj. uprawnienia powracają do użytkownika, który udzielił pełnomocnictwa, może to być poprzedni pełnomocnik lub pierwotny uprawniony.

 • Żeby ustanowić pełnomocnictwo/substytucję w ramach aplikacji eVoting należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting.

  Wyszukać właściwe WZ, do którego uprzednio zostały zarejestrowane uprawnienia. W ramach wybranego WZ wybrać opcję „Obsługa”.

  Wybrać opcję „Uprawnienia/Pełnomocnictwa” z dolnego menu.

  Wybrać opcję „Ustanowienie pełnomocnictwa” lub „Ustanowienie substytucji” z dolnego menu.

  Korzystając z formularza wprowadzić właściwe dane, w szczególności wskazując zaświadczenie/pełnomocnictwo główne, z którego zostanie ustanowione pełnomocnictwo, typ i nazwę pełnomocnika oraz liczbę akcji, z których ustanowione zostanie pełnomocnictwo.

  By zatwierdzić dane i zarejestrować pełnomocnictwo w aplikacji należy wybrać i potwierdzić opcję „Ustanów pełnomocnictwo”/”Ustanów substytucję”.

 • Żeby odwołać pełnomocnictwo/substytucję w ramach aplikacji eVoting należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting.

  Wyszukać właściwe WZ, do którego uprzednio zostały zarejestrowane uprawnienia. W ramach wybranego WZ wybrać opcję „Obsługa”.

  Wybrać opcję „Uprawnienia/Pełnomocnictwa” z dolnego menu.

  W sekcji „Ustanowione pełnomocnictwa i substytucje” wyszukać właściwe pełnomocnictwo i wybrać funkcję „Odwołaj”.

  Aplikacja wymaga dodatkowego potwierdzenia zamiaru odwołania pełnomocnictwa/substytucji.