• Poprawna rejestracja:

  Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu z możliwością głosowania przy użyciu funkcjonalności aplikacji KDPW eVoting możliwe jest po poprawnej rejestracji uprawnień przez akcjonariusza bądź ustanowionego pełnomocnika. Wszystkie walne zgromadzenia dla których użytkownik aplikacji zarejestrował uprawnienia są prezentowane w sekcji „Moje WZ” na ekranie głównym.

  Uprawnienia do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wynikające z zaświadczenia o prawie do udziału w WZ bądź otrzymanego pełnomocnictwa są powiązane z kodem autoryzacyjnym dystrybuowanym z wykorzystaniem wiadomości email. Dla każdego uprawnionego wprowadzanego do aplikacji emitent bądź podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wskazuje adres email, na który wysyłany jest kod (ciąg 36 znaków). Kod ten służy do potwierdzenia uprawnień w aplikacji i powiązania ich z identyfikatorem użytkownika w aplikacji.

  W przypadku pełnomocnictwa ustanawianego w aplikacji, dla pełnomocnika generowany jest jego własny kod autoryzacyjny, podobnie jak dla samego akcjonariusza. W przypadku gdy pełnomocnictwo ustanawiane jest poza aplikacją, kod wygenerowany dla akcjonariusza lub pełnomocnika głównego (w przypadku substytucji) musi zostać przekazany pełnomocnikowi wraz z dokumentami potwierdzającymi ustanowienie pełnomocnictwa. Pełnomocnik rejestrując tak otrzymane uprawnienia powinien załączyć w aplikacji skany tych dokumentów.

  Rejestracja uprawnień w aplikacji jest możliwa z poziomu głównego ekranu aplikacji lub po wybraniu właściwego walnego zgromadzenia. W pierwszym przypadku należy wybrać opcję „Potwierdź uprawnienia” z górnej części sekcji Aktualne WZ, co spowoduje przejście do odpowiedniego formularza pozwalającego na podanie kodu autoryzacyjnego. Opcja „Potwierdź uprawnienia” jest dostępna także z poziomu ekranu obsługi właściwego walnego zgromadzenia, po jego wcześniejszym wyszukaniu na liście i wybraniu opcji „Obsługa”.

  Rejestrując uprawnienia do walnego zgromadzenia należy mieć na uwadze, czy rejestrowany jest kod własny, czy kod otrzymany poza aplikacją. O kodzie własnym mówimy wtedy, gdy kod wygenerowany z aplikacji KDPW eVoting, trafia bezpośrednio do użytkownika (akcjonariusza albo pełnomocnika) na jego własny adres email. Jeśli użytkownik dysponuje kodem przekazanym mu poza aplikacją jako pełnomocnikowi albo osobie uprawnionej do reprezentacji osoby nie będącej osobą fizyczną, mamy do czynienia z rejestracją kodu wygenerowanego dla jego mocodawcy. W takim przypadku aplikacja pozwala na załączenie dokumentów pozwalających emitentowi zweryfikować ustanowione pełnomocnictwa.

  W zależności od rodzaju rejestrowanego kodu autoryzacyjnego należy na formularzu z listy rozwijanej wybrać odpowiednią opcję:

  • Jesteś uprawnionym albo pełnomocnikiem i rejestrujesz kod własny – jest to opcja pozwalająca zarejestrować kod uzyskany przez użytkownika na jego adres email. Potwierdzenie uprawnień możliwe jest wyłącznie z konta użytkownika, którego identyfikator (adres email) jest zgodny z adresem, na który wystawiono uprawnienie albo pełnomocnictwo.
  • Jesteś pełnomocnikiem i rejestrujesz kod wystawiony na osobę będącą Twoim mocodawcą – jest to opcja pozwalająca zarejestrować kod wygenerowany dla osoby innej niż użytkownik. W takim przypadku użytkownik potwierdza kodem autoryzacyjnym swoje uprawnienia jako pełnomocnik tej osoby.

  W zależności od rodzaju rejestrowanego uprawnienia należy wypełnić dodatkowe informacje zgodnie z formularzem, a w przypadku uprawnień innych niż własne, także załączyć stosowne dokumenty potwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa.

  Po skutecznym zarejestrowaniu uprawnień, walne zgromadzenie, do którego zostały one zarejestrowane, będzie dostępne na ekranie głównym w sekcji „Moje WZ”.

  Pamiętaj że:

  • W ramach potwierdzania uprawnień własnych lub pełnomocnictw ustanowionych w aplikacji można zarejestrować więcej niż jeden kod autoryzacyjny, niemniej wszystkie kody muszą dotyczyć tego samego walnego zgromadzenia.
  • Przy potwierdzaniu uprawnień własnych przez użytkownika wynikających z więcej niż jednego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZ (np. w związku z posiadaniem rachunków papierów wartościowych w różnych podmiotach) liczba głosów jest agregowana i stanowi sumę wszystkich zarejestrowanych uprawnień własnych.
  • Przy potwierdzaniu uprawnień z ustanowionych pełnomocnictw, głosy przysługujące pełnomocnikowi nie są agregowane, a funkcja głosowania dostępna jest oddzielnie na każde pełnomocnictwo.