• Głosowanie

  Oddawanie głosów na uchwały w ramach porządku obrad walnego zgromadzenia, jest możliwe w przypadku walnego zgromadzenia, do którego zostały zarejestrowane uprawnienia. Do tego celu służy dedykowany formularz do głosowania. Uprawniony ma możliwość wprowadzania głosów przed otwarciem walnego zgromadzenia. Głosy oddane zdalnie z wykorzystaniem aplikacji przed formalnym otwarciem głosowania na walnym zgromadzeniu zostaną uwzględnione w wynikach głosowania z chwilą zakończenia głosowania nad daną uchwałą. Do tego momentu głosy mogą być zmieniane i są widoczne wyłącznie dla osoby, która je oddała.

  W ramach posiadanej liczby głosów można oddawać głosy za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. Możliwe jest również głosowanie w modelu split votingu, tj. poprzez oddawanie głosów różnego typu części lub ze wszystkich posiadanych głosów.

  W ramach formularza dostępne są także następujące informacje:

  • Dodatkowe informacje – link do strony internetowej, wskazanej przez emitenta, zawierającej dodatkowe materiały powiązane z projektem uchwały. W przypadku gdy projekt uchwały nie zawiera informacji dodatkowych lub emitent nie wskazał takowych, opcja jest nieaktywna.
  • Translation – pomocnicze tłumaczenie treści projektu uchwały, jeśli zostało wprowadzone przez emitenta. Jeśli emitent nie wprowadził tłumaczenia, opcja jest nieaktywna.
  • Poprzednia treść – poprzednia treść projektu uchwały, jeśli emitent wprowadził zmiany w treści uchwały. W ramach tej opcji prezentowana jest tylko jedna wcześniejsza wersja projektu. Jeśli projekt nie był modyfikowany, opcja jest nieaktywna.

  W dolnej części formularza dostępne są sekcje pozwalające na rejestrację głosów na wybrany projekt uchwały. W zależności od posiadanych uprawnień własnych i/lub pełnomocnictw, prezentowana może być różna liczba sekcji.

  Jeśli uprawniony posiada wiele uprawnień własnych, pochodzących z różnych zaświadczeń, są one prezentowane łącznie, w ramach sekcji „Uprawnienia własne”. Uprawnienia wynikające z otrzymanych pełnomocnictw prezentowane są natomiast w odrębnych sekcjach.

  Opcja głosowania dostępna jest jedynie dla użytkowników, którzy uprzednio zarejestrowali uprawnienia do uczestnictwa w WZ, oraz jednocześnie nie zostali wykluczeni przez emitenta z głosowania nad wybraną uchwałą.

 • Żeby oddać głosy na wybrany projekt uchwały należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting.

  Wyszukać właściwe WZ, do którego uprzednio zostały zarejestrowane uprawnienia. W ramach wybranego WZ wybrać opcję „Obsługa”.

  Z widoku porządku obrad walnego zgromadzenia wybrać właściwy projekt uchwały.

  Wybrać opcję „Pokaż całą treść i głosuj".

  Oddać głosy na wybrany projekt uchwały, poprzez wprowadzenie odpowiedniej ich liczby w odpowiednich polach formularza. Automatyczne wprowadzanie wszystkich dostępnych głosów możliwe jest poprzez podwójne kliknięcie w kwadracik przy danym typie głosu.

  Jeśli uprawniony jest pełnomocnikiem, głosy muszą być wprowadzone w oddzielnych sekcjach, odpowiadających właściwym pełnomocnictwom.

  Potwierdzić sposób realizacji głosów z wykorzystaniem przycisku „Zatwierdź”.

 • Żeby zmienić lub wycofać wcześniej zarejestrowane głosy należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting.

  Wyszukać właściwe WZ, do którego uprzednio zostały zarejestrowane uprawnienia. W ramach wybranego WZ wybrać opcję „Obsługa”.

  Z widoku porządku obrad walnego zgromadzenia wybrać właściwy projekt uchwały.

  Wybrać opcję „Pokaż całą treść i głosuj".

  We właściwych miejscach formularza z głosami, które mają być zmodyfikowane lub wycofane wprowadzić odpowiednie zmiany. Wycofana liczba głosów pojawi się w ramach liczby dostępnych głosów.

  Potwierdzić nowy sposób realizacji głosów z wykorzystaniem przycisku „Zatwierdź”.